Creditsheep Blog

ปัญหาบัตรเครดิตง่ายนิดเดียว www.CreditSheep.Wordpress.com

การตรวจสอบข้อมูลเครดิต (2)

Posted by sheep บน มีนาคม 29, 2009

แบบที่2 การตรวจสอบข้อมูลเครดิตผ่านธนาคารนครหลวงไทย

ณ ธนาคารนครหลวงไทย (เฉพาะบุคคลธรรมดา)
             การให้บริการยื่นคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตผ่านสาขาธนาคารนครหลวงไทยทุกแห่งทั่วประเทศนั้น  มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน โดยเฉพาะที่อยู่ในภูมิภาคสามารถที่จะตรวจสอบความถูกต้องของประวัติธุกรรมสินเชื่อของตนเองได้   ทั้งนี้ธนาคารจะทำหน้าที่เป็นเพียงตัวแทนบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ในการรับคำขอตรวจสอบและรับชำระค่าตรวจสอบ  ซึ่งจะ ให้บริการเฉพาะเจ้าของข้อมูลที่เป็นบุคคลและต้องมายื่นขอตรวจสอบด้วยตนเองเท่านั้น   โดยบริษัทจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ท่าน  ภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันที่ท่านได้ยื่นคำขอที่ธนาคาร

ขั้นตอนการขอยื่นคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตที่ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด

1. เจ้าของข้อมูลบุคคลธรรมดา กรอกแบบคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตที่ธนาคาร (แบบฟอร์ม ไทยEng) หรือขอแบบฟอร์มจากเจ้าหน้าที่ธนาคารสาขาที่ท่านติดต่อ (  ดูรายละเอียดของสาขาธนาคารนครหลวงไทย ) และลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน  พร้อมแนบหลักฐาน

กรณีบุคคลสัญชาติไทย

บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ที่แสดงเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี)

กรณีบุคคลต่างด้าว

หนังสือเดินทาง/ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตัวจริง)
สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี)

2. ยื่นเอกสารในข้อ 1 และชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลเครดิตต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร
3. ธนาคารจะออกหลักฐานการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าจัดส่งเอกสาร ให้แก่ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐาน
4. บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จะจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตให้แก่ท่านภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันที่ยื่นคำขอ     ที่ธนาคาร 

หมายเหตุ    ในแบบฟอร์มการขอตรวจสอบ กรุณาระบุที่อยู่ของท่านที่จะให้บริษัทจัดส่งรายงานให้ครบถ้วนและชัดเจน รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ของท่านในกรณีที่บริษัทต้องการสอบถามเพิ่มเติม

เหลืออีกวิธีนะครับเดี๋ยวจะลงให้เพิ่มนะครับ   /   Sheep

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: