Creditsheep Blog

ปัญหาบัตรเครดิตง่ายนิดเดียว www.CreditSheep.Wordpress.com

การตรวจสอบข้อมูลเครดิต

Posted by sheep บน มีนาคม 29, 2009

สวัสดีครับทุกๆท่านมีคนถามกันเข้ามามากว่าถ้าจะตรวจสอบเครดิตของตัวเองจะต้องทำยังไงบ้างวันนี้ผมเลยเอาข้อมูลมาฝากกันนะครับ

การตรวจสอบเครดิตหนี้นั้นจะต้องตรวจสอบกับ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ วีธีการทำได้ 3 วิธีด้วยกันนะครับ คือ

1.     ตรวจสอบด้วยตนเองที่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

2.     ตรวจสอบผ่านทางธนาคาร นครหลวงไทย

3.     ตรวจสอบผ่านทางไปรษณีย์ ( เฉพาะกรณีนิติบุคคล )

แบบที่1 การตรวจสอบข้อมูลเครดิตโดยไปที่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

 สถานที่ติดต่อ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
 
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB)
 999/9 ชั้น 10 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์
 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 โทร : (66) 0-2612-5800 แฟกซ์ : (66) 0-2612-5801-2

ขั้นตอนการยื่นเรื่องนะครับ1. เจ้าของข้อมูลกรอก แบบคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต (บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล  ) และยื่นแบบฟอร์มพร้อมแนบหลักฐานประกอบคำขอ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ หลักฐานประกอบคำขอมีดังนี้

 

กรณีบุคคลธรรมดา
บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าวตัวจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับตัวจริงมาแสดง
หลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ (ถ้ามี)
ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ให้นำ

หนังสือมอบอำนาจบุคคลธรรมดา
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

กรณีนิติบุคคล
สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ให้นำ
หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล
สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

2. ยื่นเอกสารในข้อ 1 และชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลเครดิตต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

3. เจ้าของข้อมูลสามารถขอรับรายงานภายในวันยื่นคำขอ หรือยื่นความจำนงให้จัดส่งรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

แล้วคราวหน้าผมจะเอาข้อมูลการตรวจสอบผ่านทางธนาคารนครหลวงมาฝากนะครับ   /   Sheep

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: